Сфери на дейност

Основна сфера на дейност на Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“ е процесуалното представителство на физически и юридически лица пред Европейския съд по правата на човека. Адвокати на Дружеството представляват над 1500 граждани и юридически лица пред съда в Страсбург.

След влизането на България в Европейския съюз (ЕС), акцент в дейността на дружеството е и защитата на правата, гарантирани от правото на Съюза - сезиране на Европейската комисия; искания за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург и водене на дела за обезщетение на вреди от нарушения на правото на ЕС. Адвокатите в дружеството имат професионален опит и с процесуално представителство на свои клиенти пред Съда на публичната служба и пред Общия съд на Европейския съюз.

Адвокатите от „Екимджиев и партньори“ са спечелили множество дела срещу държавни органи по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Процесуалната стратегия за водене на тези дела чрез прилагане на задължителни международни правни стандарти, създава правни „прецеденти“ в българската юриспруденция, формиращи институционална култура на респект към основните права и свободи и към европейските ценности.

Дружеството предоставя юридическа помощ по корпоративни граждански, административни и наказателни дела, както и по казуси, чието разрешение може да се търси само пред международни юрисдикции като Европейския съд по правата на човека, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Комитета по правата на човека към ООН.

Адвокати от „Екимджиев и партньори“ са лектори към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет. Те са автори на множество юридически статии и анализи, публикувани в специализирани правни издания в България и в чужбина. Търсени са като консултанти за становища пред Конституционния съд, по повод на тълкувателни дела пред Върховния касационен и Върховния административен съд. Експертният им потенциал е високо ценен от Националния омбудсман и от Висшия адвокатски съвет.